Шумадијски блуз

23 ÐÐ, 2017

Skica za demo čas na temu iz logike

Увод у филозофију — Аутор tarpe @ 23:08

 
Tema: Predmet logike: forma i sadržaj, ispravnost i istinitost mišljenja. Etički izazovi upotrebe logike u svakodnevnom životu. Vrlo dobra i inspirativna, ali preopširna tema. Evo moje skice za taj 20 - minutni čas. Na kraju, presudila je ipak improvizacija.
 
Četiri kratke celine:
 
1) Logika i pedagogija
2) Uopšte o logici
3) Klasična i savremena logika
4) Logika i etika
 
Logika i pedagogija: Lični utisak - veliki procenat studenata filozofije upisuje filozofiju da bi pobegli od matematike. Savremena logika je u znatnoj meri matematička. To stanje je posledica pedagoškog nemara, koji se u polju logike ogleda na dva načina. Prvo, neadekvatan program tog predmeta u okviru predrasude o postojanju važnih i nebitnih predmeta (važni su matematika, informatika i jezici, nevažni su likovno, muzičko i logika, filozofija, sociologija). Drugo, loša predavanja (veliki broj nastavnika uopšte (ali i logike pojedinačno posmatrano), od osnovnog do univerzitetskog nivoa nema elementarna pedagoška znanja ni svest o tome šta je njihov posao). Pedagoški nemar se leči Rusoovim načelom – predmet predavanja se prilagođava auditorijumu, sa ciljem razumevanja tog predmeta. Logika pomaže kod koncipiranja izlaganja, predavanja, i sl. Obavezno obratiti pažnju na sadržaj nekog dela, poglavlja, predavanja, izlaganja. Sadržaj odražava strukturu, koja mora imati nekakav logički sled, tok…to olakšava razumevanje materije (predmeta).
Analogija lekar opšte prakse/lekar specijalista – logičari i filozofi u ulozi lekara opšte prakse (sprečavaju pojavu anomalija u mišljenju i jeziku, doprinose poboljšanju intelektualne klime). Djujijeva definicija filozofije kao “integrativnog medijuma koji povezuje naučni, kulturni i socijalni razvoj čovekov”.

Uopšte o logici: Definicije znaju biti nezgodne, ali nekada se mora početi od definicija. Logika je filozofska (dakle, normativna) disciplina čiji je predmet ispravno mišljenja. Odnos mišljenja i jezika. Mišljenje ima formu i sadržaj. Oba aspekta su važna, ali se logika bavi samo formama mišljenja. Forme se odnose na ono što se formira – složeni iskazi (sudovi), dokazi, argument, zaključivanja. Ispravnost, odnosno valjanost, se odnosi upravo na forme mišljenja. Logika traga za valjanim formama mišljenja (u opštoj je upotrebi izraz logička pravila). Važan aspekt formi su simboli. Simbolizacija je u klasičnoj logici bila povezana sa zdravim razumom i apstrakcijom, u savremenoj sa matematikom i teorijom skupova. Sadržaji mogu biti različiti, ali moraju zadovoljiti forme.

Analogija sa sokovnikom (kalup/nož/sečivo je forma, voće je sadržaj, sokovi su saznanja). 

Klasična i savremena logika: Taj prelaz sam pokušao da objasnim kroz jednu bitnu promenu koja se tiče forme iskaza. Primer - “Sokrat je čovek”
 
Klasična varijanta S je P (gramatička forma)
“Sokrat “– subjekat (S) – ime koje referira na objekt ili klasu (skup)
“(je) čovek” – predikat (P) – pokriva osobine, atrubite, kvalitete

Savremena varijanta P (s) (matematička forma)
“(je) čovek”/biti čovek” (P) – funkcija
“Sokrat” (s) – argument/varijabla
“tačno/istinito”  (T) – vrednost  f-je

Logika i etika: Ovo je vrlo široko pitanje. Ne mogu učenicima pričati o Heru, Muru i Stivensonu. Te teme imaju veze sa praksom i svakodnevnim životom, ali su ipak primarno teorijske. Ima nekoliko tema koje sam izdvojio:

1. Nije uvek dobro pozivati se na logiku. Logičke analize su korisne ali imaju svoje mesto i granice. 
2. Pomenuti neke poznate i opšteprisutne logičke greške.
3. Logika je važna oblast, ali nije dovoljna za ispravno mišljenje. Ona se ne bavi ciljevima, jer oni nisu u domenu formi mišljenja. Ciljevi su u domenu sadržaja i njih određuje (između ostalog) etika.
4. Predrasude, predubeđenja, stereotipi
5. Retorika, populizam, demagogija
6. Savremene debate o kloniranju, eutanaziji, homoseksualizmu, abortusu, kibernetici, genetskom inženjeringu
7. “Black mirror”, “Death note”

Petar Gordić, diplomirani inženjer filozofijeSmile
 
 
 

Коментари


Додај коментар

Додај коментар

Коментар ће бити проверен пре него што се објави.

Запамти ме

Powered by blog.rs